Informacje dla niesłyszących

Strona główna / Jak załatwić sprawę / Środowisko / Odpady - roczne sprawozdanie

Adres siedziby:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska
Biuro Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami
ul. Starzyńskiego 3-4 (II piętro)
70-506 Szczecin
tel.: (91) 44-10-282, 44-10-283, 44-10-280, 44-10-279, 44-10-289
fax: (91) 48-92-141
e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Adres korespondencyjny :
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

 

ROCZNE SPRAWOZDANIE O WYTWARZANYCH ODPADACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI

 

Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) - roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza:

1) wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;

2) prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie:

a) zbierania odpadów,

b) przetwarzania odpadów

- obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;

3) podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Podmioty obowiązane do sporządzania sprawozdań, składają je w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów  (art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).

W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności przedsiębiorca sporządza i składa sprawozdanie w terminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej działalności.

Podmioty zobowiązane do sporządzenia przedmiotowego sprawozdania wypełniają tylko te działy, które ich dotyczą. UWAGA! PROSZĘ NIE PRZESYŁAĆ NIEWYPEŁNIONYCH STRON SPRAWOZDANIA.

 

Zgodnie z art. 237 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, podmioty obowiązane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do sporządzania i składania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów- na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 j. t. ze zm.) - sporządzają i składają je za lata :

● 2012,

● 2013,

● 2014,

stosując przepisy dotychczasowe.

Wzory formularzy dotyczących zbiorczych zestawień danych o odpadach określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 08 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1674) - ZAŁĄCZNIK nr 1 (plik .pdf do pobrania) lub ZAŁĄCZNIK nr 2 (plik .word do pobrania).

 

Jednostka masy obowiązująca w dokumentach ewidencji oraz w zbiorczych zestawieniach:

 

Mg czyli TONA

 

Przelicznik jednostek:

 

1 Mg = 1 TONA = 1 000 kg

 

0,100 Mg = 100 kg

0,010 Mg = 10 kg
0,001 Mg = 1 kg

 

Korekta sprawozdania:

 Jeżeli z weryfikacji zbiorczych zestawień danych wynika, że informacje przekazane przez posiadacza odpadów są niezgodne ze stanem rzeczywistym, marszałek województwa wzywa decyzją do korekty zbiorczego zestawienia danych. Niedokonanie korekty skutkuje uznaniem, że posiadacz odpadów nie wykonał obowiązku przekazania zbiorczego zestawienia danych.

 

Sankcje:

Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi ewidencji odpadów albo prowadzi tę ewidencję w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny (art. 180 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).

Jeżeli podmiot, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76, nie składa sprawozdania, podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 500 zł, wymierzonej przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. W decyzji o wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej wojewódzki inspektor ochrony środowiska określa termin przekazania sprawozdania, nie krótszy niż 14 dni, chyba że podmiot złożył sprawozdanie przed dniem wydania decyzji (art. 200 ust. 3). W przypadku nieprzekazania sprawozdania w terminie określonym w decyzji wydanej na podstawie ust. 3 podmiot podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 2 000 zł. (art. 200 ust. 4). Administracyjna kara pieniężna, o której mowa w ust. 4, może być wymierzana wielokrotnie, z tym że łączna wysokość kar, o których mowa w ust. 1 i 4, za dany rok kalendarzowy nie może przekroczyć 8 500 zł. 

 

EWIDENCJA ODPADÓW

 

Posiadacz odpadów (w rozumieniu art. 3 ust. 1, pkt. 19) zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) obowiązany jest do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów. Katalog odpadów określony został w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 , poz. 1206) - ZAŁĄCZNIK nr 5 (plik .pdf do pobrania)

 

Do dnia 31 grudnia 2014 r. do ewidencji odpadów stosuje się przepisy dotychczasowe (zgodnie z art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach)

 

Ewidencję odpadów prowadzi się z zastosowaniem następujących dokumentów:

- karty przekazania odpadów,

- karty ewidencji odpadów,

- karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych,

- karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

- karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji

- ZAŁĄCZNIK nr 3 (plik .pdf do pobrania)

 

Zgodnie z art. 66 ust. 4 obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy:

  1. wytwórców:
    1. odpadów komunalnych,
    2. odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stacje demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów;
  2. osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;
  3. podmiotów prowadzących działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, które zbierają odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowania zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo- wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalności w zakresie zbierania odpadów)
  4. rodzajów odpadów lub ich ilości określonych w przepisach wydanych na postawie ust. 5.

Do czasu wydania rozporządzenia o którym mowa w art. 66 ust. 5 zachowuje moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencje odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1735)

 

Ewidencja uproszczona

Ewidencję uproszczoną (z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów) prowadzą:

 

● małe i średnie przedsiębiorstwa, które wytwarzają:

- odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie

- odpady inne niż niebezpieczne niebędące odpadami komunalnymi w ilości do 5 ton rocznie

(Prowadzenie uproszczonej ewidencji odpadów w tych przypadkach nie zwalnia z obowiązku przekazywania marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o odpadach)

 

● transportujący odpady wykonujący wyłącznie usługę transportu odpadów

 

● władający powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3.

 

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz. U. 2013, poz. 21) - obowiązująca od dnia 23.01.2013 r.- ZAŁĄCZNIK nr 4 (plik .pdf do pobrania)

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (Załącznik nr 5 - Katalog odpadów.pdf)Załącznik nr 5 - Katalog odpadów.pdfKatalog odpadów269 Kb
Pobierz (Załącznik nr 4 - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.pdf)Załącznik nr 4 - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.pdfUstawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach874 Kb
Pobierz (Załącznik nr 3- dokumenty ewidencji odpadów.pdf)Załącznik nr 3- dokumenty ewidencji odpadów.pdfdokumenty ewidencji odpadów468 Kb
Pobierz (Załącznik nr 2- zbiorcze zestawienie danych .word.doc)Załącznik nr 2- zbiorcze zestawienie danych .word.doczbiorcze zestawienie danych 504 Kb
Pobierz (Załącznik nr 1- zbiorcze zestawienie danych.pdf)Załącznik nr 1- zbiorcze zestawienie danych.pdfzbiorcze zestawienie danych819 Kb